Đề cương nâng cao hiệu quả bán hàng tại công ty – BCTT – Khoá luận

Rate this post

Đề cương nâng cao hiệu quả bán hàng tại công ty là một trong nhiều đề tài dưới đây mà mình muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên đang làm về đề tài này, hoặc đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn đề tài làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, thì với những đề tài sau đây thì mình nghĩ sẽ rất phù hợp với các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh. Và để biết chi tiết về bài báo cáo thực tập nâng cao hiểu quả kinh doanh tại công ty thì các bạn cùng nhau tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Ngoài ra, với những bạn sinh viên không có thời gian làm bài, hoặc không có công ty để xin mộc thì có thể tham khảo dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập dưới đây nhé.

====>>> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập giá rẻ

Table of Contents

1. Đề cương giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng tại công ty CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC

LỜI MỞ ĐẦU

Trong xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới, mỗi quốc gia dù lớn hay nhỏ không thể không tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế đó. Đất nước ta cũng đang chuyển mình cùng với sự phát triển kinh tế của khu vực và thế giới. Việt Nam đã và đang tham gia vào tiến trình này, đến nay chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể. Có như vậy là do Đảng và Nhà nước ta đã xác định rõ hướng đi, chính sách cho riêng mình bằng công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đưa đất nước tiến nhanh lên xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, còn có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp đang tồn tại và hoạt động trên thị trường nước ta nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Đối tượng kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại là hàng hóa và hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp là hoạt động bán hàng.

Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện nay, các doanh nghiệp không ngừng vươn lên để tồn tại và khẳng định vị trí của mình trên thương trường. Muốn làm được điều này, bản thân mỗi doanh nghiệp phải quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Một hoạt động không thể tách rời với quá trình bán hàng là xác định kết quả bán hàng. Thông qua kết quả bán hàng, doanh nghiệp có thể thấy được hiệu quả kinh doanh của mình, từ đó có những quyết định đúng đắn nhằm nâng cao các hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Qua những vấn đề trên, ta thấy được tầm quan trọng của công tác bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại. Chính vì vậy mà trong điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, thì công tác bán hàng đòi hỏi phải được củng cố và hoàn thiện cho phù hợp.

Mục tiêu nghiên cứu

 • Phân tích kết quả hoạt động bán hàng nhằm đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch đề ra.
 • Nhận biết mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng.
 • Đánh giá tình hình kinh doanh các mặt hàng xây dựng của công ty năm 2009 đến năm 2010.
 • Nghiên cứu và phân tích quá trình tổ chức hoạt động bán hàng tại công ty Đình Quốc.
 • Đưa ra một số nhận xét về hoạt động bán hàng tại công ty Đình Quốc.
 • Những đề xuất cho hoạt động bán háng của công ty Đình Quốc ngày càng hoàn thiện hơn.

Phương pháp nghiên cứu

 • Thu thập nghiên cứu thông tin chủ yếu thu thập từ các tài liệu chuyên ngành, sách báo, internet và số liệu thực tế do doanh nghiệp cung cấp.
 • Kết hợp với quan sát và tìm hiểu thực tế tại công ty. Phỏng vấn tại hiện trường thông qua việc thực hiện phỏng vấn trực tiếp một vài anh chị nhân viên trong công ty.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động bán hàng của công ty Đình Quốc.
 • Hoạt động bán hàng đang được thực hiện tai công ty Đình Quốc.
 • Các doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường kiếng trang trí nội thất tại khu vực TP.HCM

Kết cấu đề tài: Gồm 3 chương

 • Chương I: Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng
 • Chương II: Thực trạng hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Đình Quốc
 • Chương III: Giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Đình Quốc

Đề cương chi tiết nâng cao hiệu quả bán hàng

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

 • 1.1. Tổng quan về bán hàng
 • 1.1.1. Khái niệm bán hàng và vai trò của hoạt động bán hàng
 • 1.1.1.1. Khái niệm bán hàng
 • 1.1.1.2. Vai trò của hoạt động bán hàng
 • 1.2. Quản trị bán hàng
 • 1.2.1. Khái niệm
 • 1.2.2. Ý nghĩa của quản trị bán hàng
 • 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quản trị bán hàng
 • 1.2.4. Quy trình quản trị bán hàng
 • 1.2.4. 1. Xây dựng mục tiêu bán hàng
 • 1.2.4.2. Các chiến lược bán hàng phổ biến
 • 1.2.4.3. Tổ chức lực lượng bán hàng
 • 1.2.4.4. Xây dựng đội ngũ bán hàng
 • 1.2.4.5. Động viên nhân viên bán hàng
 • 1.2.4.6. Một số công cụ khuyến khích động viên
 • 1.2.4.7. Đánh giá hiệu quả bán hàng và chăm sóc khách hàng

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC

 • 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ tổng quát của công ty
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.1.3.1. Sơ đồ  tổ chức
 • 2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
 • 2.1.3.3. Giới thiệu sản phẩm
 • 2.1.3.4. Quy trình công nghệ sản xuất
 • 2.1.3.5. Các nhân tố nội tại – năng lực của công ty
 • 2.1.3.6. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty trong thời gian qua
 • 2.1.4. Tình hình thực hiện công tác bán hàng của công ty cổ phần Đình Quốc
 • 2.1.4.1. Phân tích công tác bán hàng
 • 2.1.4.2. Phân tích công tác quản trị bán hàng
 • 2.1.4.3. Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến công tác bán hàng
 • 2.1.4.4. Phân tích lợi thế cạnh tranh

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC

 • 3.1. Phân tích môi trường bên ngoài và bên trong của công ty – Thiết lập ma trận SWOT
 • 3.1.1. Phân tích môi trường bên ngoài
 • 3.1.1.1. Cơ hội
 • 3.1.1.2. Đe dọa
 • 3.1.2. Phân tích môi trường bên trong
 • 3.1.2.1. Điểm mạnh
 • 3.1.2.2. Điểm yếu
 • 3.1.3. Thiết lập và phân tích ma trận SWOT
 • 3.1.4. Dự báo nhu cầu thị trường
 • 3.1.5. Nghiên cứu và đánh giá tâm lý người tiêu dùng kiếng
 • 3.1.5.1. Phân khúc theo khu vực
 • 3.1.5.2. Phân khúc theo mức thu nhập
 • 3.1.5.3. Theo khuynh hướng tiêu thụ
 • 3.2. Các giải pháp hoàn thiện hiệu quả bán hàng tại Công ty Cổ Phần Đình Quốc
 • 3.2.1. Nhóm giải pháp 1 – Công tác lập kế hoạch và hoàn thiện chiến lược marketing
 • 3.2.1.1. Công tác lập kế hoạch chiến lược maketing
 • 3.2.1.2. Hoàn thiện chiến lược sản phẩm
 • 3.2.1.3. Hoàn thiện chiến lược giá
 • 3.2.1.4. Hoàn thiện chiến lược phân phối
 • 3.2.1.5. Hoàn thiện chiến lược chiêu thị – cổ đông
 • 3.2.2. Nhóm giải pháp 2 – Tăng cường hệ thống phân phối
 • 3.2.2.1. Đội ngũ nhân viên bán hàng các khu vực
 • 3.2.2.3. Tổ chức tốt mạng lưới hệ thống bán hàng
 • 3.2.3. Nhóm giải pháp 3 – Giải pháp con người
 • 3.2.3.1. Đào tạo tuyển chọn nhân viên chuyên trách
 • 3.2.3.2. Nâng cao trình độ nghiện vụ bán hàng cho nhân viên

KẾT LUẬN

Trên đây là bài mẫu báo cáo thực tập quản trị kinh doanh, đề cương mẫu nâng cao hiệu quả bán hàng tại công ty, nếu như các bạn sinh viên còn chưa thấy phù hợp với đề tài giải pháp hoàn thiện hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần đình quốc này, thì các bạn có thể tham khảo thêm bài viết tiếp theo sau đây của dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập quản trị kinh doanh với đề tài: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM VI KHANG sau đây nhé.

2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM VI KHANG

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Ổn định và phát triển lâu dài là mục tiêu hàng đầu của Công ty TNHH SX-TM Vi Khang nói riêng và các Công ty khác nói chung. Để thực hiện được mục tiêu trên đòi hỏi Công ty hoạt động phải có hiệu quả, làm ăn có lãi. Muốn vậy thì việc quan trọng nhất là đẩy mạnh các hoạt động bán ra, không để sản phẩm bị ứ đọng, thu hồi vốn nhanh, tái sản xuất mở rộng. Chính vì lẽ đó mà công tác bán hàng luôn được các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh cạnh trạnh hiện nay, các lực lượng cạnh tranh không ngừng đầu tư hoàn thiện chất lượng sản phẩm cũng như kiện toàn công tác bán hàng. Sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào sản phẩm, hàng hóa mà còn phụ thuộc vào sự thiết lập, vận hành hoạt động bán hàng hiệu quả. Trong những năm qua, Công ty TNHH SX-TM Vi Khang đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động tiêu thụ và bán hàng. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, trong thời gian qua hoạt động bán hàng của Công ty đã không mang lại hiệu quả như mong đợi. Chính vì vậy, khóa luận này tập trung nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH SX-TM Vi Khang. Từ đó tìm ra những hạn chế và đưa ra các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả bán hàng. Trên cơ sở nâng cao hoạt động bán hàng, việc tiêu thụ sản phẩm sẽ được đẩy mạnh tạo điều kiện cho sự chinh phục thị trường, gia tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

2. Lịch sử nghiên cứu

Bán hàng là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Không những vậy, bán hàng còn là yếu tố quan trọng quyết định thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, khi nghiên cứu về hiệu quả hoạt động kinh doanh của mỗi Công ty, có rất nhiều tác giả chọn đề tài về nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng.

3. Vấn đề nghiên cứu

Vấn đề nghiên cứu của đề tài chính là tìm ra giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả bán hàng tại Công ty TNHH SX-TM Vi Khang.

4. Mục tiêu nghiên cứu

Đối với đề tài này, có hai mục tiêu cần nghiên cứu. Thứ nhất đó là tìm ra một số hạn chế trong hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH SX-TM Vi Khang. Thứ hai, dựa vào những kết quả thu được từ mục tiêu thứ nhất sẽ đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng tại doanh nghiệp.

5. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu là hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH SX-TM Vi Khang
 • Khách thể nghiên nghiên cứu là Công ty TNHH SX-TM Vi Khang

6. Phạm vi nghiên cứu

 • Vì điều kiện thời gian có hạn nên đề tài được thực hiện trong khoảng thời gian từ 2012 -2016
 • Đề tài chủ yếu nghiên cứu một số lí luận về bán hàng, tìm hiểu thực trạng bán hàng trong ba năm 2014, 2015, 2016 tại Công ty TNHH SX-TM Vi Khang

7. Phương pháp nghiên cứu

 • Đề tài sử dụng hai nhóm phương pháp nghiên cứu sau:
 • Nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại và hệ thống các tài liệu, lí thuyết.
 • Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp quan sát, trò chuyện, phân tích tổng kết lại các thành quả đạt được trong quá khứ để rút ra kết luận cho thực tiễn.

8. Kết cấu của bài khóa luận

Khóa luận được trình bày theo 3 chương với nội dung cơ bản sau:

 • Chương 1: Cơ sở lí luận chung về hoạt động bán hàng
 • Chương 2: Thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH SX-TM Vi Khang
 • Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH SX-TM Vi Khang

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY

 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP.
 • NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
 • DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • 1. Lý do chọn đề tài
 • 2. Lịch sử nghiên cứu
 • 3. Vấn đề nghiên cứu
 • 4. Mục tiêu nghiên cứu
 • 5. Đối tượng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu
 • 6. Phạm vi nghiên cứu
 • 7. Phương pháp nghiên cứu
 • 8. Kết cấu của bài khóa luận

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁN HÀNG

 • 1.1. Tổng quan về bán hàng
 • 1.1.1. Các khái niệm về bán hàng
 • 1.1.2. Vai trò của bán hàng
 • 1.1.3. Mục đích của bán hàng
 • 1.1.4. Các hình thức bán hàng
 • 1.2. Quy trình bán hàng
 • 1.2.1. Tìm kiếm và tiếp nhận thông tin về khách hàng
 • 1.2.2. Xử lý thông tin và chọn lọc khách hàng
 • 1.2.3. Tiếp cận khách hàng
 • 1.2.4. Tìm kiếm cơ hội
 • 1.2.5. Phân tích nhu cầu khách hàng
 • 1.2.6. Đưa ra đề xuất, cung cấp các giải pháp phù hợp
 • 1.2.7. Đàm phám, kí hợp đồng và kết thức thương vụ
 • 1.3.Quản trị hoạt động bán hàng
 • 1.3.1.Khái niệm
 • 1.3.2.Vai trò của quản trị bán hàng
 • 1.3.3.Các công việc của quản trị bán hàng
 • 1.3.3.1.Xác định mục tiêu bán hàng
 • 1.3.3.2.Thiết lập chiến lược bán hàng
 • 1.3.3.3.Tổ chức lực lượng bán hàng
 • 1.3.3.4.Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng
 • 1.3.3.5.Kiểm soát hoạt động bán hàng
 • 1.4. Đánh giá hiệu quả bán hàng
 • 1.4.1.Chỉ tiêu doanh thu
 • 1.4.2.Chỉ tiêu lợi nhuận

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM VI KHANG.

 • 2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH SX-TM Vi Khang
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
 • 2.1.3. Cơ cấu hoạt động và tổ chức bộ máy của Công ty
 • 2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty
 • 2.2.1. Giới thiệu sản phẩm của Công ty.
 • 2.2.2.Tiềm lực của Công ty
 • 2.2.3.Nguồn nhân lực
 • 2.2.4.Cơ sở vật chất
 • 2.2.5.Nhà cung cấp Đề cương nâng cao hiệu quả bán hàng
 • 2.3. Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH SX-TM Vi Khang
 • 2.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng của công ty Công ty TNHH SX-TM Vi Khang
 • 2.3.1.1. Ảnh hưởng từ môi trường vĩ mô
 • 2.3.1.2. Ảnh hưởng từ môi trường vi mô
 • 2.3.1.3. Bản thân doanh nghiệp
 • 2.3.2. Một số quy trình trong hoạt động bán hàng tại Công Ty TNHH SX-TM Vi Khang
 • 2.3.2.1. Quy trình tìm kiếm đơn hàng
 • 2.3.2.2. Quy trình tiếp nhận và xử lý đơn hàng
 • 2.3.3. Định giá bán và phương thức thanh toán
 • 2.3.4. Thực trạng công tác quản trị bán hàng tại Công Ty TNHH SX-TM Vi Khang
 • 2.3.4.1.Việc xây dựng mục tiêu và chiến lược bán hàng của Công ty
 • 2.3.4.2.Thực trạng tổ chức lực lượng bán hàng của Công ty
 • 2.2.5. Tuyển dụng lực lượng bán hànG
 • 2.4. Những ưu điểm và hạn chế của hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH SX-TM Vi Khang
 • 2.4.1. Những ưu điểm.
 • 2.4.2. Những hạn chế
 • 2.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH SX-TM Vi Khang qua một số chỉ tiêu
 • 2.5.1. Chỉ tiêu doanh số, chi phí, lợi nhuận
 • 2.5.2. Doanh số bán theo sản phẩm.
 • 2.5.3. Số khách hàng mới
 • 2.5.4. Doanh số bán hàng theo từng nhóm khách hàng

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM VI KHANG.

 • 3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2018 – 2020.
 • 3.1.1. Định hướng phát triển chung của Công ty.
 • 3.1.2. Mục tiêu hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2018 – 2020.
 • 3.1.3. Mục tiêu hoạt động cụ thể của bộ phận bán hàng trong giai đoạn 2015-2020
 • 3.2.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng tại Công ty TNHH SX-TM Vi Khang
 • 3.2.1.Giải pháp về xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng
 • 3.2.2.Giải pháp tối ưu các hình thức bán hàng và quy trình bán hàng
 • 3.2.3.Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ bán hàng
 • 3.2.4.Ứng dụng khoa học kĩ thuật trong quản trị bán hàng
 • 3.2.5. Giải pháp tăng cường các hoạt động xúc tiến bán hàng

KẾT LUẬN. Đề cương nâng cao hiệu quả bán hàng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sau khi giới thiệu đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng tại công ty CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC ra, thì mình có giới thiệu thêm bài viết báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh với đề tài các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại công ty vi khang ra, thì mình còn giới thiệu thêm đến các bạn sinh viên bài viết tiếp theo đó là: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM, các bạn cùng tìm hiểu để biết được nội dung chi tiết của bài chia sẻ sau đây nhé.

3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM

LỜI MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài Đề cương nâng cao hiệu quả bán hàng

Trong bối cảnh thị trường ngày nay khi mà sự cạnh tranh các doanh nghiệp xảy ra ngày một khốc liệt, công tác quản trị bán hàng cần phải được tổ chức chặt chẽ, tay nghề người bán hàng cần được đào tạo cao hơn mới đủ khả năng đảm đương và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, khi mà thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt và chất lượng sản phẩm ít có sự khác biệt thì kỹ năng bán hàng đóng một vai trò mang tính quyết định. Tuy nhiên trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp chỉ chú trọng đào tạo các nhân viên quản lý cấp cao. Trong khi đó, cấp quản lý trung gian như quản trị bán hàng thường không được quan tâm chú trọng đến.

Vì vậy, công tác quản trị bán hàng tại Công ty càng phải được chú trọng hơn nữa, phải làm thế nào để vừa quản lý được một số lượng lớn nhân viên, gắn kết họ thành một khối thống nhất, vừa dung hòa được các lợi ích của nhân viên, khách hàng và mục tiêu chung của Công ty và hạn chế cũng như loại bỏ những thiếu sót còn tồn tại trong công tác quản trị bán hàng tại Công ty đóng vai trò hết sức quan trọng.

Với mong muốn được xây dựng và đóng góp những ý kiến để đưa ra những giải pháp giúp Công ty hoàn thiện công tác quản trị bán hàng, từ đó có thể củng cố và phát triển hơn nữa về thị phần tại Công ty, tôi đã lựa chọn đề tài “Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị bán hàng tại Công ty cổ phần Hải Nam QNC” làm đề tài báo cáo tốt nghiệp của mình.

Mục tiêu nghiên cứu Đề cương nâng cao hiệu quả bán hàng

 • Phân tích thực trạng quản trị bán hàng tại Công ty cổ phần Hải Nam QNC để tìm ra những điểm mạnh để phát huy và những điểm yếu để khắc phục, hạn chế.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: Các quá trình bán hàng và các yếu tố hợp thành của nội dung quản trị bán hàng ở một Công ty cổ phần Hải Nam QNC
 • Phạm vi nghiên cứu: Trong giới hạn đề tài này chỉ nghiên cứu ở góc độ tại Công ty cổ phần Hải Nam QNC.

Phương pháp nghiên cứu 

 • Phân tích đánh giá thực trạng. Đề cương nâng cao hiệu quả bán hàng
 • Dữ liệu trong phương pháp nghiên cứu định tính là dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các nghiên cứu trước đây và các báo cáo tại Công ty cổ phần Hải Nam QNC.
 • Dữ liệu sau khi thu thập được sẽ phân tích thông qua phương pháp so sánh, mô tả hệ thống và khái quát hóa.

Kết cấu của Đề cương nâng cao hiệu quả bán hàng

Bài báo cáo được trình bày trên 3 chương:

 • Chương 1: Tổng Quan Về Công Ty Cổ Phần Hải Nam Qnc
 • Chương 2: Thực Trạng Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Hải Nam Qnc
 • Chương 3: Một Số Kiến Nghị Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Hải Nam Qnc

Đề cương chi tiết Hoàn Thiện Công Tác Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty

 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT THỰC TẬP
 • NHẬN XÉT GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • DANH MỤC HÌNH ẢNH
 • DANH MỤC BẢNG
 • LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM QNC

 • 1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển
 • 1.1.1. Quá trình hình thành
 • 1.1.2. Giá trị cốt lõi của Công ty Cổ phần Hải Nam QNC
 • 1.1.3. Tầm nhìn và sứ mạng Công ty Cổ phần Hải Nam QNC
 • 1.1.4. Quá trình phát triển
 • 1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • 1.2.1. Nhiệm vụ
 • 1.2.2. Quyền hạn
 • 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty
 • 1.3.1. Bộ máy tổ chức của công ty
 • 1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban
 • 1.4. Nguồn lực của công ty
 • 1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2014 – 2016)
 • Tóm tắt chương 1 Đề cương nâng cao hiệu quả bán hàng

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM QNC

 • 2.1. Thực trạng quản trị bán hàng tại công ty
 • 2.1.1. Nghiên cứu thị trường và khách hàng
 • 2.1.2. Hoạch định các kế hoạch Marketing bán hàng
 • 2.1.3. Các hình thức và dịch vụ khách hàng
 • 2.1.4. Tổ chức và quản trị bán hàng tại Công ty
 • 2.1.4.1. Công tác lập kế hoạch bán hàng
 • 2.1.4.2. Công tác tổ chức bộ máy bán hàng hiện tại
 • 2.1.4.3. Công tác tuyển dụng và đào tạo phát triển đội ngũ bán hàng
 • 2.1.4.4. Công tác động viên và kích thích hệ thống bán hàng
 • 2.1.4.5. Công tác kiểm soát hoạt động bán hàng
 • 2.1.4.6. Hiệu quả công tác quản trị bán hàng qua các chỉ tiêu
 • 2.2. Đánh giá công tác quản trị bán hàng tại Công ty
 • 2.2.1. Những điểm mạnh
 • 2.2.2. Những điểm yếu
 • Tóm tắt Chương 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NAM QNC.

 • 3.1. Phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần Hải Nam QNC
 • 3.1.1. Mục tiêu phát triển của công ty
 • 3.1.2. Phương hướng phát triển của công ty giai đoạn 2017 – 2020
 • 3.2. Một số kiến nghị hoàn thiện công tác quản trị bán hàng tại Công ty Cổ Phần Hải Nam QNC
 • 3.2.1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch bán hàng
 • 3.2.2. Tổ chức sắp xếp các địa điểm bán hàng hợp lý
 • 3.2.3. Xây dựng đội ngũ quản trị và lực lượng bán hàng vững mạnh
 • 3.2.4. Hoàn thiện công tác tạo động lực cho đội ngũ nhân viên bán hàng
 • 3.2.5. Hoàn thiện công tác kiểm tra đánh giá nhân viên bán hàng
 • 3.3. Các bài học rút ra từ công việc thực tập
 • 3.3.1. Công việc thực tập cụ thể
 • 3.3.2. Các bài học Đề cương nâng cao hiệu quả bán hàng
 • 3.3.2.1. Bài học kinh nghiệm về cách thực hiện công việc
 • 3.3.2.2. Bài học kinh nghiệm về kỹ năng
 • 3.3.2.3. Bài học kinh nghiệm về thái độ
 • Tóm tắt chương 3

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là tổng cộng 3 bài mẫu đề cương nâng cao hiệu quả bán hàng tại công ty, có những bài viết mình muốn giới thiệu đến các bạn sinh viên đó là bài thứ 1: Đề cương giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng tại công ty CỔ PHẦN ĐÌNH QUỐC, với bài viết này mình có giới thiệu đến các bạn sinh viên đang muốn tham làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này về giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng tại công ty, và bài chia sẻ tiếp theo đã giúp ích cho các bạn hiểu được CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY, nhằm giúp công ty có những giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng hơn, và bài viết chia sẻ cuối cùng đó là MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY. Đề cương nâng cao hiệu quả bán hàng

Mong là với những bài viết trên đây sẽ giúp ích cho các bạn được một phần nào đó về bài báo cáo thực tập mà các bạn đang chuẩn bị làm, nếu có gặp khó khăn gì thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh qua ZALO/SĐT: 0932091562 để được giúp đỡ một cách chuyên nghiệp nhất nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] Các bạn có thể tham khảo thêm đề cương nâng cao hiệu quả bán hàng tại đây –> đề cương nâng cao hiệu quả bán hàng […]

Contact Me on Zalo