Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng

Rate this post

Chia sẻ đến các bạn sinh viên một trong những Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng hay nhất cho các bạn sinh viên cùng nhau tham khảo nhé. Để hoàn thiện được một bài báo cáo thực tập về chiến lược kinh doanh tại công ty thì có rất nhiều bạn sinh viên gặp khó khăn trong việc lựa tìm kiếm tài liệu nhất là những Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng. Vậy ở bài chia sẻ này mình sẽ giới thiệu đến các bạn sinh viên một trong những đề cương hay nhất nhé.

Table of Contents

BÀI 1: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH NOVAGLORY GIAI ĐOẠN 2018-2022

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng

 • 1.1. Lý do chọn đề tài
 • 1.1.1. Nhận diện vấn đề nghiên cứu
 • 1.1.2. Tính cấp thiết của đề tài
 • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
 • 1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát
 • 1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể
 • 1.3. Câu hỏi nghiên cứu
 • 1.4. Đối tượng, phạm vi và khách thể nghiên cứu
 • 1.4.1. Đối tượng nghiên cứu
 • 1.4.2. Phạm vi nghiên cứu
 • 1.4.3. Khách thể nghiên cứu
 • 1.5. Bố cục đề tài

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 • 2.1. Tổng quan về các nghiên cứu liên quan
 • 2.1.1. Các nghiên cứu ngoài nước
 • 2.1.2. Các nghiên cứu trong nước
 • 2.2 Tổng quan về xây dựng chiến lược kinh doanh
 • 2.2.1. Khái niệm về chiến lược và chiến lược kinh doanh
 • 2.2.2. Vai Trò của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp
 • 2.3 Quản trị chiến lược Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng
 • 2.3.1. Khái niệm về quản trị chiến lược
 • 2.3.2. Quy trình quản trị chiến lược
 • 2.4 Phân loại chiến lược kinh doanh
 • 2.4.1. Các cấp chiến lược
 • 2.4.2. Các loại chiến lược công ty
 • 2.5 Đặc điểm của qui trình xây dựng chiến lược
 • 2.6 Công cụ xây dựng và lựa chọn chiến lược
 • 2.6.1. Phân tích môi trường bên ngoài
 • 2.6.2. Phân tích môi trường bên trong
 • 2.6.3. Xây dựng và lựa chọn các chiến lược để thực hiện

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • 3.1 Phương pháp nghiên cứu
 • 3.1.1. Phương pháp nghiên cứu
 • 3.1.2. Quy trình Nghiên cứu
 • 3.2 Các công cụ nghiên cứu
 • 3.3 Môi trường nghiên cứu
 • 3.4 Thu thập dữ liệu
 • 3.4.1. Dữ liệu thứ cấp
 • 3.4.2. Dữ liệu sơ cấp
 • 3.5 Phân bố mẫu
 • 3.6 Xử lý dữ liệu

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng

 • 4.1 Giới thiệu về công ty Novaglory
 • 4.1.1. Thông tin công ty Novaglory
 • 4.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Novaglory
 • 4.1.3. Triết lý kinh doanh, sơ đồ tổ chức
 • 4.1.4. Thực trạng kinh doanh
 • 4.2 Môi trường bên ngoài của công ty Novaglory
 • 4.2.1. Môi trường kinh tế
 • 4.2.2. Môi trường chính trị
 • 4.2.3. Môi trường xã hội
 • 4.2.4. Yếu tố công nghệ
 • 4.2.5. Yếu tố môi trường tự nhiên
 • 4.2.6. Yếu tố luật pháp
 • 4.2.7. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của công ty
 • 4.3 Môi trường bên trong
 • 4.3.1. Nguồn nhân lực Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng
 • 4.3.2. Năng lực tài chính của công ty và kết quả kinh doanh
 • 4.3.3. Hoạt động marketing và bán hàng
 • 4.4 Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty TNHH Novaglory giai đoạn 2018-2022
 • 4.4.1. Viễn cảnh, sứ mệnh, mục tiêu của Novaglory đến năm 2022
 • 4.4.2. Xây dựng các phương án chiến lược kinh doanh
 • 4.5 Nâng cao chất lượng và năng xuất sản phẩm
 • 4.6 Tăng cường chất lượng nguồn năng lực
 • 4.7 Thực hiện chính sách markerting
 • 4.7.1.Tăng cường các hoạt động khuếch trương
 • 4.7.2. Củng cố kênh phân phối hiện tại
 • 4.7.3. Đẩy mạnh phát triển thị trường mới
 • 4.8 Nâng cao năng lực tài chính

CHƯƠNG 5 Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng

 • 5.1 Tóm tắt
 • 5.2 Kiến nghị
 • 5.2.1. Đối với công ty
 • 5.2.2. Một số kiến nghị đối với Nhà nước
 • 5.3 Hướng nghiên cứu tiếp theo
 • 5.4 Kết luận

TÀI LIỆU THAM KHẢO

BÀI 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG KHÁC BIỆT CỦA CÔNG TY TNHH LONDON SALES

ĐẶT VẤN ĐỀ Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng

 • 1. Tính cấp thiết của đề tài
 • 2. Mục tiêu nghiên cứu
 • 3. Phạm vi nghiên cứu
 • 4. Phương pháp nghiên cứu
 • 4.1. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp
 • 4.2. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp
 • 4.3. Phương pháp xử lí số liệu
 • 5. Nội dung đề tài

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

 • 1.1. Cở sở lí luận về vấn đề nghiên cứu
 • 1.1.1. Khái niệm, vai trò và mục tiêu của hoạt động bán hàng
 • 1.1.1.1. Khái niệm về hoạt động bán hàng
 • 1.1.1.2. Vai trò của hoạt động bán hàng
 • 1.1.1.3. Mục tiêu của hoạt động bán hàng
 • 1.1.1.4. Các hình thức của hoạt động bán hàng
 • 1.1.1.5. Các giai đoạn bán hàng
 • 1.1.2. Nội dung bán hàng của doanh nghiệp thương mại
 • 1.1.2.1. Các nghiệp vụ cơ bản của DNTM Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng
 • 1.1.2.2. Các phương thức bán hàng của Doanh nghiệp Thương Mại
 • 1.1.2.3. Cô g tác tổ chức kênh phân phối của doanh nghiệp thương mại
 • 1.1.3. Nội dung đánh giá kết quả hoạt động bán hàng tại doanh nghiệp thương mại
 • 1.1.3.1. Nguồn thông tin phục vụ đánh giá
 • 1.1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
 • 1.1.4. Các yếu tố tác động tới hoạt động bán hàng trong thực tiễn doanh nghiệp
 • 1.1.4.1. Các yếu tố bên ngoài của doanh nghiệp
 • 1.1.4.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH LONDON SALES TẠI THỊ TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH

 • 2.1. Tình hình cơ bản của công ty TNHH TMTH London Sales
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2. Mục tiêu, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và sứ mệnh
 • 2.1.3. Danh mục sản phẩm làm đẹp tại công ty TNHH London Sales
 • 2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH London Sales
 • 2.1.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức chung của công ty TNHH London Sales
 • 2.1.3.2. Chức năng của các phòng ban Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng
 • 2.1.4 Tình hình sử dụng lao động tại công ty TNHH London Sales
 • 2.2. Phân tích hoạt động bán hàng của công ty TNHH London Sales
 • 2.2.1. Danh mục ngành hàng mỹ phẩm đang được phân phối bởi công ty TNHH London Sales
 • 2.2.2. Phân tích một số các yếu tố ảnh hưởng đến chính sá h bán hàng của công ty TNHH London Sales
 • 2.2.3 Chiến lược bán hàng của công ty TNHH London Sales
 • 2.2.4 Hoạt động training cho nhân viên bán  àng tại công ty TNHH London Sales
 • 2.2.5 Chế độ lương và hoa hồng tại công ty TNHH London Sales
 • 2.2.6 Công tác nhập và dự trữ hàng hóa của công ty TNHH London Sales
 • 2.2.7 Phân loại khách hàng và chính sách chăm sóc khách hàng của công ty TNHH London Sales
 • 2.2.7.1 Phân loại khách hàng
 • 2.2.7.2 Chính sách chăm sóc khách hàng
 • 2.3 Tình hình tiêu thụ 4 dòng sản phẩm của công ty TNHH London Sales
 • 2.3.1 Tình hì h tiêu thụ 4 dòng sản phẩm theo doanh thu
 • 2.3.2 Tình hình tiêu thụ ngành hàng theo các tháng trong năm của công ty TNHH London Sales
 • 2.3.3 Tình hình tiêu thụ ngành hàng theo khu vực thị trường của công ty TNHH London Sales
 • 2.3.4 Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động bán hàng của công ty TNHH London Sales
 • 2.3.4.2 Chỉ tiêu lợi nhuận Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng
 • 2.3.4.1 Chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch bán hàng
 • 2.3.4.3 Chỉ tiêu thu nhập của nhân viên bán hàng tại công ty TNHH London Sales
 • 2.4 Yếu tố tạo nên sự thành công trong hoạt động bán hàng của công ty TNHH London Sales
 • 2.5 Những khó khăn tồn tại trong hoạt động bán hàng của công ty TNHH London Sales
 • 2.6 Kết quả đánh giá của khách hàng về hoạt động bán hàng của công ty London Sales
 • 2.6.1. Đặc điểm của mẫu điều tra
 • 2.6.2. Kết quả đánh giá về hoạt động bán hàng

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng

 • 3.1 Định hướng phát triển hoạt động bán hàng tại công ty TNHH London Sales
 • 3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động bán hàng của công ty TNHH London Sales
 • 3.2.1. Thực hiện hoạt động truyền thông hiệu quả
 • 3.2.2. Xây dựng kế hoạch giữ chân nhân viên  hiệu quả
 • 3.2.3. Không ngừng mở rộng và phát triển thị trường
 • 3.2.4 Xây dựng quy trình bán hàng đa dạng hơn

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

BÀI 3: Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 • 1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÕ CỦA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
 • 1.1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh
 • 1.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh
 • 1.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • 1.2. NỘI DUNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
 • 1.2.1. Xác định sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức
 • 1.2.1.1. Xác định sứ mệnh của tổ chức:
 • 1.2.1.2. Xác định mục tiêu chiến lược:
 • 1.2.2. Phân tích đánh giá môi trường bên ngoài:
 • 1.2.3. Phân tích đánh giá tình hình nội bộ doanh nghiệp:
 • 1.2.4. Xây dựng các phương án chiến lược
 • 1.2.4.1. Giai đoạn nhập vào
 • 1.2.4.2. Giai đoạn kết hợp
 • 1.2.4.3. Giai đoạn quyết định
 • 1.2.5. Điểm hạn chế của qui trình xây dựng chiến lược kinh doanh

CHƯƠNG II: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng

 • 2.1 Giới thiệu về Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty CP may Việt Tiến
 • 2.1.2. Nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh:
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của công ty
 • 2.1.4. Sản phẩm và năng lực sản xuất của Tổng công ty
 • 2.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần may Việt Tiến đến năm 2020
 • 2.2.1. Xác định sứ mạng, mục tiêu của Tổng công ty
 • 2.2.2.1. Môi trường vĩ mô
 • 2.2.2.2. Môi trường vi mô
 • 2.2.2.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)
 • 2.2.3. Đánh giá tình hình nội bộ của doanh nghiệp
 • 2.2.3.1. Nguồn nhân lực: Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng
 • 2.2.3.2. Tình hình tài chính của công ty
 • 2.2.3.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Việt Tiến trong 3 năm gần đây
 • 2.2.3.4. Hoạt động Marketing và bán hàng
 • 2.2.3.5. Thị trường tiêu thụ:
 • 2.2.3.6. Hoạt động R&D
 • 2.2.3.7. Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE)
 • 2.2.4. Xây dựng các phương án chiến lược
 • 2.2.4.1. Phân tích ma trận SWOT
 • 2.2.4.2. Lựa chọn chiến lược ma trận QSPM
 • 2.2.4.3. Chiến lược tổng quát của Tổng Công ty cổ phần may Việt Tiến
 • 2.2.4.4. Lộ trình thực hiện chiến lược tổng quát và các chiến lược chức năng

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng

 • 3.1. Các giải pháp để thực hiện chiến lược
 • 3.1.1. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng quản trị
 • 3.1.2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế lương thưởng
 • 3.1.3. Giải pháp về hoạt động Quảng cáo và Markerting
 • 3.1.4. Giải pháp về sản xuất – tác nghiệp
 • 3.1.5. Giải pháp về sản phẩm
 • 3.1.6. Giải pháp về công nghệ
 • 3.1.7. Giải pháp về bảo vệ thương hiệu
 • 3.1.8. Giải pháp thị trường
 • 3.1.9. Giải pháp về chi phí
 • 3.2. Các kiến nghị
 • 3.2.1. Về phía nhà nước
 • 3.2.2. Về phía doanh nghiệp

KẾT LUẬN Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng

BÀI 4:CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHẰM THÚC ĐẨY VIỆC TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM VINHOMES CỦA CÔNG TY CP MLAND VIỆT NAM

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 • 1.1. Khái quát về chiến lược kinh doanh
 • 1.1.1. Khái niệm
 • 1.1.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh
 • 1.1.3. Phân loại chiến lược kinh doanh
 • 1.2. Nội dung chiến lược kinh doanh
 • 1.2.1. Qúa trình chiến lược kinh doanh
 • 1.2.2. Công cụ xây dựng chiến lược
 • 1.3. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh
 • 1.3.1. Môi trường bên ngoài
 • 1.3.2. Môi trường bên trong
 • Kết luận Chương 1

CHƯƠNG 2: Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MLAND VIỆT NAM

 • 2.1 Tổng quan về cơ sở thực tập
 • 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển
 • 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ
 • 2.1.3 Bộ máy tổ chức
 • 2.1.4 Đặc điểm sản phẩm
 • 2.1.5 Thị trường và đối thủ cạnh tranh
 • 2.1.6 Khái quát kết quả và hiệu quả kinh doanh
 • 2.2 Phân tích chiến lược kinh doanh của công ty Cổ phần Mland Việt Nam
 • 2.2.1 Phân tích yếu tố môi trường
 • 2.2.2 Phân tích triển khai chiến lược của công ty Cổ phần Mland
 • 2.3 Công cụ xây dựng chiến lược của công ty
 • 2.3.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngoài (EFE Matrix)
 • 2.3.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên trong (IFE Matrix)
 • 2.3.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM)
 • 2.3.4 Ma trận SWOT
 • 2.3.5 Ma trận QSPM Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng
 • 2.4 Nội dung các chiến lược được đề xuất
 • 2.4.1 Chiến lược thâm nhập thị trường bất động sản của MLand
 • 2.4.2 Chiến lược marketing bất động sản của MLand
 • 2.4.3 Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm của MLand
 • 2.4.4 Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của MLand
 • Kết luận Chương 2

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2020

 • 3.1 Định hướng phát triển của công ty cổ phần Mland Việt Nam
 • 3.1.1 Định hướng phát triển chung
 • 3.1.2 Định hướng về chiến lược kinh doanh

KẾT LUẬN

BÀI 5: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG (HAMACO)

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng

 • 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
 • 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
 • 1.2.1. Mục tiêu chung
 • 1.2.2. Mục tiêu cụ thể
 • 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
 • 1.3.1. Thời gian
 • 1.3.2. Không gian
 • 1.3.3. Giới hạn của đề tài
 • 1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
 • 2.1.1. Khái niệm và mô hình quản trị chiến lược
 • 2.1.1.1. Khái quát về Quản trị
 • 2.1.1.2. Khái niệm về chiến lượ
 • 2.1.1.3. Khái niệm chính sách
 • 2.1.1.4. Khái niệm về Quản trị chiến lược
 • 2.1.1.5. Mô hình Quản trị chiến lược
 • 2.1.1.6. Ưu và nhược điểm của Quản trị chiến lược
 • 2.1.1.7. Tầm quan trọng của Quản trị chiến lược
 • 2.1.2. Nội dung hoạch định chiến lược của doanh nghiệp
 • 2.1.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô
 • 2.1.2.4. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu của chiến lược
 • 2.1.2.5. Hình thành và lựa chọn chiến lược
 • 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
 • 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
 • 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu

CHƯƠNG 3: Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC & PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH NỘI TẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG (HAMACO)

 • 3.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY
 • 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 3.1.2. Lĩnh vực hoạt động
 • 3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2006 – 2008
 • 3.1.4. Thị trường kinh doanh của công ty trong các năm vừa qua
 • 3.1.5. Nhiệm vụ – chức năng của các bộ phận phòng ban
 • 3.2. PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH NỘI TẠI CỦA DOANH NGHIỆP
 • 3.2.1. Cơ cấu tổ chức
 • 3.2.2. Nguồn nhân lực
 • 3.2.3. Yếu tố sản xuất
 • 3.2.4. Yếu tố Marketing
 • 3.2.5. Văn hóa doanh nghiệp
 • 3.2.6. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
 • 3.2.7. Ma trận nội bộ

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG

 • 4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ
 • 4.1.1. Yếu tố kinh tế
 • 4.1.2. Yếu tố chính trị – pháp luật
 • 4.1.3. Yếu tố dân số
 • 4.1.4. Yếu tố xã hội
 • 4.1.5. Yếu tố tự nhiên
 • 4.1.6. Yếu tố công nghệ
 • 4.1.7. Yếu tố quốc tế
 • 4.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ
 • 4.2.1. Phân tích thị trường
 • 4.2.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh
 • 4.2.2.1. Đối thủ trực tiế
 • 4.2.2.2. Đối thủ tiềm ẩn
 • 4.2.3. Nhà cung ứng
 • 4.2.4. Khách hàng
 • 4.2.5. Sản phẩm thay thế Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng
 • 4.3. SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2015
 • 4.3.1. Sứ mạng của công ty cổ phần vậy tư Hậu Giang
 • 4.3.2. Mục tiêu đến năm 2015
 • 4.4. HÌNH THÀNH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC
 • 4.4.1. Tổng hợp các điểm mạnh của công ty
 • 4.4.2. Tổng hợp các điểm yếu của công ty
 • 4.4.3. Tổng hợp các cơ hội đối với công ty
 • 4.4.4. Tổng hợp các mối đe dọa đối với công ty
 • 4.4.5. Ma trận SWOT
 • 4.4.6. Ma trận SPACE
 • 4.4.7. Ma trận chiến lược chính
 • 4.4.8. Lựa chọn chiến lược

CHƯƠNG 5: Đề cương báo cáo thực tập chiến lược bán hàng: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2015

 • 5.1. VẤN ĐỀ NHÂN SỰ
 • 5.1.1. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tổ chức, đổi mới quản lý
 • 5.1.2. Công tác đào tạo, phát triển nhân sự
 • 5.1.3. Công tác động viên, khen thưởng
 • 5.2. VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ
 • 5.3. VẤN ĐỀ MARKETING
 • 5.3.1. Chiến lược phân phối
 • 5.3.2. Chiến lược giá
 • 5.3.3. Chiến lược nghiên cứu thị trường
 • 5.3.4. Chiến lược quảng bá thương hiệu
 • 5.4. VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH
 • 5.5. VẦN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ


Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ các bài tiểu luận môn học, full môn và báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp, chuyên đề thực tập tốt nghiệp, và cả luận văn thạc sĩ nhé. Nếu như các bạn có nhu cầu tham khảo dịch vụ thì liên hệ trực tiếp đến ZALO để được tư vấn miễn phí nhé.

Contact Me on Zalo